Algemene verkoopvoorwaarden.

Gevestigd te Heerenveen, waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Atsma Sierbeton gedane offertes, gesloten overeenkomsten en aan Atsma Sierbeton te verrichten betalingen. 1.2 Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door de koper toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden, gelden slechts voor zover dat – voor iedere overeenkomst opnieuw – schriftelijk door Atsma Sierbeton aan de koper is bevestigd. 1.3 Deze algemene voorwaarden beheersen voorts de rechts- verhouding tussen Atsma Sierbeton en derden, voor zover derden van deze voorwaarden hebben kennis- genomen, althans kennis hebben kunnen nemen.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Atsma Sierbeton aan de koper. Slechts de inhoud van de bevestiging bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Bij verkoop uit voorraad treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke bevestiging. 2.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard of omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden kan deze opdrachtbevestiging op alle juridische mogelijke manieren worden bewezen. In ieder geval wordt de door Atsma Sierbeton verzonden factuur die geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven, als opdrachtbevestiging beschouwd. 2.4 Atsma Sierbeton is gerechtigd bij of na het aangaan van de koopovereenkomst alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden. 2.5 Indien koper een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is koper volledige betaling verschuldigd voor de reeds voor hem geproduceerde goederen, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen. Vindt annulering plaats zonder dat productie heeft plaatsgevonden, dan is de koper door het enkele feit van annulering, een schadeloosstelling verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Atsma Sierbeton om volledige schadevergoeding te vorderen. 2.6 De koper vrijwaart Atsma Sierbeton tegen aanspraken van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

3. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
3.1 De door Atsma Sierbeton gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. 3.2 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen één of meer van de prijsfactoren in de ruimste zin genomen, een verhoging ondergaan heeft Atsma Sierbeton het recht deze verhoging bij koper in rekening te brengen. Atsma Sierbeton is gehouden een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de koper bekend te maken. Onder verhoging van prijsfactoren worden mede verstaan die kosten die het gevolg zijn van hoog en/of laag water en vorst. 3.3 De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de bevoegdheid de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kosteloos te ontbinden indien de verhoging van de overeengekomen koopprijs plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst. Eén en ander geldt niet indien er sprake is van een wettelijke prijsverhoging. 3.4 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht op basis van de overeengekomen dan wel conform de overeengekomen tarieven. Minderwerk wordt alleen dan verrekend voor zover het betreft de kosten van derden die Atsma Sierbeton niet heeft betaald.

4. BETALING
4.1 Atsma Sierbeton is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een voorschot te vragen op de koopprijs. 4.2 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling steeds plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. 4.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op verrekening plaats te vinden. 4.4 In geval betaling van het in totaal verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn van dertig dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de koper over het gehele factuurbedrag, zonder dat sommatie, in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, aan Atsma Sierbeton een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. In dat geval is Atsma Sierbeton tevens gerechtigd om toekomstige leveringen op te schorten of alvorens tot de levering van de goederen over te gaan, van de koper te verlangen dat hij ten genoegen van Atsma Sierbeton zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen ter zake van die leverantie, dan wel die goederen slechts onder rembours aan de wederpartij te leveren. 4.5 Voorts is Atsma Sierbeton gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder maximum en met een minimum van € 205,-. 4.6 Uit het enkele feit, dat Atsma Sierbeton zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. In geval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd, is deze eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd. 4.7 Atsma Sierbeton behoudt zich het recht voor indien de kredietwaardigheid van koper daartoe aanleiding mocht geven, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd zijn recht om hierdoor voor Atsma Sierbeton ontstane schade op koper te verhalen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar. Zo ook geeft negatieve kredietwaardigheid informatie omtrent de koper, Atsma Sierbeton het recht om geen overeenkomst tot levering van goederen en/of verlening van diensten met koper aan te gaan, zelfs niet tegen contante betaling. 4.8 Indien Atsma Sierbeton gebruik maakt van zijn recht tot opschorting c.q. gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zijn de kosten welke Atsma Sierbeton dient te maken in verband met opslag en/of afvoer voor rekening van de koper.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1 Atsma Sierbeton behoudt eigendom van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de koopsom van de betreffende goederen, alsmede van eventuele vorderingen door Atsma Sierbeton ten behoeve van de koper in het kader van de levering van deze goederen verrichtte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Atsma Sierbeton van de koper te vorderen mocht hebben wegens tekortschieten van koper in de nakoming van de gesloten overeenkomst, inbegrepen incassokosten, rente en boetes. 5.2 Zolang de koper conform artikel 5.1 goederen van Atsma Sierbeton onder zich heeft, dient de koper deze behoorlijk tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren. Het is koper uitdrukkelijk verboden die goederen als onderpand of op andere wijze als zekerheid ten behoeve van derden te gebruiken. Indien de koper niet aan zijn in artikel 4.2 omschreven betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende goederen heeft voldaan, is Atsma Sierbeton zonder dat sommatie, in gebrekenstelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, gerechtigd de haar conform artikel 5.1 in eigendom toebehorende goederen tot haar te nemen en uit het bedrijf van de koper te (doen) verwijderen.

6. LEVERING EN AANVAARDING
6.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering waar Atsma Sierbeton haar bedrijf uitoefent. Zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen, worden de goederen geacht door Atsma Sierbeton te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard. 6.2 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Atsma Sierbeton te leveren goederen. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren goederen, niet na eerste verzoek van Atsma Sierbeton bij deze ophaalt, of, indien aflevering is overeengekomen, weigert de af te leveren goederen in ontvangst te nemen. 6.3 Indien vervoer van de af te leveren goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper, tenzij franco levering is overeengekomen. Zodra de goederen ter plaatse zijn aangevoerd en -indien zulks is overeengekomen door of vanwege Atsma Sierbeton- zijn gelost op de bestemming worden de goederen geacht door Atsma Sierbeton te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard. 6.4 Bij aankomst op de bestemming dienen de goederen door koper op gebreken te worden gecontroleerd. Worden gebreken geconstateerd, anders dan bepaald in artikel 8.2, dan dient Atsma Sierbeton daarvan onverwijld op de hoogte te worden gesteld. Is binnen een redelijke termijn, uiterlijk binnen 24 uur, niet gereclameerd dan is de klachtplicht geschonden. De goederen worden geacht te zijn geaccepteerd en Atsma Sierbeton behoeft geen reclames meer te aanvaarden. 6.5 Indien enige reclame omtrent geleverde goederen door Atsma Sierbeton wordt erkend, is zij gerechtigd de betreffende goederen te vervangen, dan wel voor de betreffende leverantie of een deel daarvan de koper te crediteren. 6.6 Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele – tijdelijke – kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

7. LEVERTIJD
7.1 De levertijd wordt ofwel door Atsma Sierbeton vastgesteld ofwel tussen partijen overeengekomen. 7.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper Atsma Sierbeton schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal vijf werkdagen om alsnog te leveren, c.q. te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. 7.3 Bij geringe overschrijding van de levertijd geldt dat de koper niet het recht heeft de bestelling te annuleren of de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren, noch dat Atsma Sierbeton verplicht is tot enigerlei vergoeding aan koper.

8. RISICO
8.1 Bij aflevering ter plaatse waar Atsma Sierbeton haar bedrijf uitoefent reizen de goederen, zodra deze op het terrein van Atsma Sierbeton ten behoeve van koper zijn afgezonderd, voor rekening en risico van de koper, behoudens in het geval van artikel 7:11 BW. 8.2 Indien bij vervoer van de goederen voor rekening en risico van Atsma Sierbeton beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst der goederen kunnen worden geconstateerd, niet direct op de retour te zenden vrachtbrief worden aangetekend, wordt koper geacht de goederen zonder meer te hebben geaccepteerd. 8.3 Op het moment van aflevering en aanvaarding van de goederen gaat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de goederen en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade over op de koper.

9. OVERMACHT
9.1 Tekortkomingen van Atsma Sierbeton in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 9.2 Tekortkomingen van Atsma Sierbeton in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare Nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie opwekking, brand, vorst, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Atsma Sierbeton toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De aansprakelijkheid van Atsma Sierbeton voor iedere vorm van schade, schade aan het milieu en gevolgschade daaronder begrepen, geleden door de koper en/of derde ten gevolge van het ge- of verbruik en/of het transport van de goederen die door Atsma Sierbeton aan de koper zijn geleverd, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Atsma Sierbeton. 10.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Atsma Sierbeton beperkt tot het bedrag gelijk aan de koopsom van de betreffende aan de koper geleverde goederen. 10.3 De koper verplicht zich Atsma Sierbeton –met in achtneming van artikel 10.2 – zowel in als buiten rechte tegen aanspraken van derden te vrijwaren.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
11.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 11.2 De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van alle andere instanties bevoegd tot het kennisnemen van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Atsma Sierbeton en de koper mocht ontstaan. Geschillen welke tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank respectievelijk de President daarvan behoren, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, respectievelijk de President van deze rechtbank.